Industriebeteiligungen d. früh. Lothringer Portland Cement Werke A.G.

100 RM

Art.Nr.0869

Berlin Datum

39 EUR

Industriebeteiligungen d. früh. Lothringer Portland Cement Werke A.G., Berlin, 1000 RM, Datum, Art.Nr.0869a, Preis 48 EUR
Branche: Industrie & Bau
Art.Nr.0869 bestellen
Art.Nr.0869a bestellen