SAVANA Société Industriell, Commerciale er Financiére

2500 Francs

Art.Nr.2401

Bordeaux, Frankreich 23.Mai 1952

18,00 EUR

Die Kolonialgesellschaft wurde bereits am 27. Januar 1886 gegründet.
Branche: Landwirtschaft & Finanzen
Art.Nr.2401 bestellen